Chain Chronicle

این داستان Chain Chronicle است ، کتابی که تمام وقایع جهان را توضیح می دهد. مردم قاره ای به نام Yggd زمانی فکر می کردند که آنسوی قارشان چیزی وجود ندارد. این سرزمین به چند قسمت نقسیم شده بود که هرکدام پادشاه خودش را داشت. باوجود نزاع هایی بینشان ، شاه ها همیشه با انتخاب لردی در کنفرانس هایشان تعادل را بین کشور ها برقرار می کردند. تا زمانی که ارتش سیاه از راه رسید . ارتش داوطلبی که به رهبری یوری به جنگشان رفت حریفشان نبود. طی جنگ لرد سیاه نیمی از کرانیکل و همچنین پایتخت را تسخیر می کند .

ژانر: Action, Adventure, Magic, Fantasy, Shounen

کارگردان Kudou Masashi | نویسنده: Sega | استودیو سازنده: Graphinica,Telecom Animation Film