11Eyes

ساتسوکي کاکرو ، که پس از خودکشي خواهرش زندگي رو با غم و اندوه سپري مي کنه ، روزي با دوست نزديکش ميناسه يوکا ، به جهاني ديگه به نام "Red Night" منتقل ميشه ... وي براي نجات از اين جهان تيره و تار ، بايد با شواليه هاي سياه و رهبرشون Ralva مبارزه کرده و شکستشون بده که در اين مسير ، با افرادي جديد و حوادثي غير قابل پيش بيني مواجه ميشه ...

ژانر: Action , Romance , SuperPower

کارگردان Shimoda Masami | استودیو سازنده: Doga Kobo